Cloud

Standardy ochrony dzieci

Img

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Standard I. POLITYKA:
Aktywne Przedszkola i Żłobki KOGUT ustanowiły i wprowadziły „Standardy postępowania w przypadku przemocy wobec dziecka”.

 1. Standardy jasno i kompleksowo określają:
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
  2. sposób reagowania w placówce na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji,
  3. zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko,
  4. zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,
  5. zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.
 2. Standardy są promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

Standard II. PERSONEL:
Placówki monitorują, edukują i angażują swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.
 2. Każda placówka uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności.
 3. Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu placówek z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w placówce są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.
 4. Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
  1. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
  2. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
  3. odpowiedzialności prawnej pracowników, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
  4. procedury „Niebieskiej Karty”.

Standard III. PROCEDURY:
W placówkach funkcjonuje procedura postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

 1. Każda placówka stosuje procedurę, która określa krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu placówki, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
 2. Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom i rodzicom/opiekunom prawnym.

Standard IV. MONITORING:
Placówki monitorują i okresowo weryfikują zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

 1. Przyjęte Standardy ochrony dzieci są weryfikowane – przynajmniej raz na dwa lata – ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 2. W ramach weryfikacji Standardów placówka konsultuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.