Kontakty społeczne u dzieci z autyzmem

KONTAKTY SPOŁECZNE U DZIECI Z AUTYZMEM – jak je poprawić?

Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają kontakty społeczne u dzieci autystycznych? Co sprawia, że rozmowa z autystykami jest utrudniona? Jak poradzić sobie w sytuacjach takiego kontaktu? Poniżej porcja wiedzy od naszych pedagogów –  konkretne rady dla rodziców i osób pracujących w przedszkolach lub placówkach integracyjnych. Dzięki temu artykułowi dowiesz się, jak rozwinąć kompetencje społeczne swojego dziecka!

PODSTAWY ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM

Kontakty społeczne u dzieci autystycznych są zaburzone. Przyczyną tych zaburzeń jest najczęściej brak kontaktu emocjonalnego i niechęć do nawiązywania kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Większość autystyków nie potrafi uczestniczyć w normalnych interakcjach społecznych opartych na schemacie ?dawania i brania?. Dzieci te mają ogromne trudności w kontaktach z dorosłymi. W badaniach przeprowadzonych przez M. Kościelecką i M. Nowak można zaobserwować swobodne komunikowanie się społeczne z innymi dziećmi. Kontakty te jednak były przypadkowe i dochodziło do nich w małych grupach. Nie były one podtrzymywane przez dziecko, które zainicjowało ten kontakt. Uważa się, że przyczyną ubogich kontaktów autystyków z rówieśnikami są ograniczone umiejętności zabawy, a jak wiemy to jedna z podstawowych form interakcji rówieśniczych.

CZYM JEST KOMPETENCJA SPOŁECZNA?

Wedle definicji naukowych przytaczanych zakres kompetencji społecznych to umiejętność dostosowania i dopasowania. Kompetencja społeczna ujawnia się w tym, na ile jednostka potraf i chce dostosować się do wymogów, nawyków, standardów przyjmowanych przez społeczeństwo, w którym żyje; ujawnia się w stopniu, w którym jest zdolna czynić to niezależnie, to znaczy bez kierowania i nadzoru; ujawnia się w stopniu konstruktywnego postępowania w zadaniach i przedsięwzięciach swojej społeczności. Dobre dostosowanie oznacza również umiejętność wymiany emocjonalnej i gotowość do komunikację z otoczeniem. W literaturze specjalistycznej przez gotowość komunikacyjną rozumie się otwartość na wchodzenie w kontakty z innymi ludźmi. Celem tych kontaktów jest wymiana rzeczowa, dzielenie się doświadczeniem. Badania z zakresu psychologii rozwojowej sugerują, że gotowość do komunikowania się z otoczeniem społecznym jest niemowlęciu ludzkiemu dana od urodzenia. Na czym polega jej doskonalenie?

4 SPOSOBY NA POLEPSZENIE ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECI.

Psychologowie obserwując sposób funkcjonowania Autystyków doszli do wielu spostrzeżeń dzięki którym wyróżnili 4 kluczowe formy rozwoju zdolności komunikacji. Oto one:

1. Po pierwsze uczmy dzieci poprawnego adresowania komunikatów – wskazujmy na osobę, która słucha. Postarajmy się zwrócić uwagę na jej cechy i to jak można by dopasować komunikat do odbiorcy.

2. Po drugie zwracajmy uwagę na znaczenia komunikatów odbieranych od otoczenia. Pytajmy czy rozumieją lub jak rozumieją wypowiedzi. Znajdźmy sposoby na refleksję: zadajmy pytanie: „co zrozumiałeś z tego co powiedziałem?” Dobre pytania to element skutecznej komunikacji.

3. Po trzecie wzbogacajmy treści komunikatów dzieci – dodawajmy nowe słowa lub frazy. Rozwijajmy na tyle na ile to możliwe składnie i bądźmy w tym kreatywni. Każdy neologizm to rozwój słownictwa.

4. Po czwarte – pomóżmy w różnicowaniu form komunikowania się – np. dodajmy więcej gestykulacji lub komunikacji symbolami, zabawkami, kolorami. Nazywajmy emocje, by dzieci stały się ich bardziej świadome.

NIE TRAĆMY NADZIEI

W przypadku autyzmu nie sposób zauważyć wielu utrudnień w interakcjach społecznych. Dzieci z zaburzaniem ze spektrum autyzmu mają trudności z nawiązaniem więzi z osobami dorosłymi i swoimi rówieśnikami. Dlatego ciągłe wsparcie i motywowanie do wychodzenia ze swojej „bańki” jest kluczem do zdrowego funkcjonowania. Dłuższa izolacja takich dzieci jest niekorzystna i może prowadzić do dalszych patologii poznawczych. Podobne rady można oczywiście stosować do dzieci rozwijających się bez zaburzeń. Rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej pomaga w rozwijaniu wyobraźni i jest niezbędny podczas wychowania przedszkolnego. Co więcej interakcje dzieci autystycznych z dziećmi zdrowymi prowadzi do polepszenia zdolności społecznych, emocjonalnych i poznawczych obu grup.

Zapraszamy do naszych placówek w Poznaniu, Szczecinie i Bytomiu. Aktywne Przedszkole Integracyjne Kogut to idealne miejsce dla Twojego dziecka.

Przedszkole Integracyjne

Masz specjalistyczne wykształcenie i szukasz pracy w żłobku lub przedszkolu – prowadzimy rekrutacje! Dołącz do naszego aktywnego zespołu w placówkach przedszkolnych w  Świnoujściu, Bytomiu, Poznaniu lub Szczecinie! Więcej informacji: http://przedszkolekogut.pl/przedszkole/ogloszenia